ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN


ARTIKEL 1

1. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van      toepassing op al onze offertes en/of door ons met oprachtgevers gesloten overeenkomsten,      waarbij wij (opdrachtnemer) ons verplichten tot het vervoeren of doen vervoeren, het bestellen en/of      distribueren van goederen, het verlenen van bemanning, het opslaan en/of be- en verwerken van      goederen, het monteren en installeren van goederen, het leveren dan wel verhuren van roerende en      onroerende goederen, dan wel tot welke andersoortige prestatie ook.

2. Onder 'opdrachtgever' wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)persoon, die met ons een      overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en naast deze diens      vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).


3. Toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdukkelijk      van de hand gewezen.


4. Tussen ons en opdrachtgever staat vast, dat - indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze      voorwaarden is geconstateerd - zij ook op komende aanbiedingen en overeenkomsten van      toepassing zijn.


5. Indien wij in voorkomende gevallen geen beroep doen op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald,      betekent dat niet, dat wij daarmee afstand hebben gedaan van ons recht om ons in een ander geval      op onderstaande voorwaarden te beroepen.


6. Opdrachtgever zal ons vrijwaren voor aanspraken van derde(n) - hoe ook genaamd en/of onstaan -,      tegenover welke derde(n) wij ons niet op het bepaalde in onze Algemene Bedrijfsvoorwaarden      zouden kunnen beroepen, voor zover die aanspraken zouden zijn uitgesloten, indien deze derde(n)      aan onze Algemene Bedrijfvoorwaarden was/waren gehouden.


ARTIKEL 2

1a. Met uitsluiting van hetgeen omtrent betaling is vermeld in de in lid 2 van dit artikel vermelde        voorwaarden, geldt ten aanzien van alle betalingen van aan ons verstrekte opdrachten en door        ons verrichte werkzaamheden hetgeen is bepaald in artikel 15 van deze voorwaarden.


1b. In afwijking van hetgeen in die in lid 2 van dit artikel vermelde voorwaarden is bepaald omtrent        geschillen, is uitsluitend het in artikel 3 van deze voorwaarden vermelde van toepassing.


2. Al naar gelang de aard van de totale opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie dan wel     van enig daarvan redelijkerwijze als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast deze     onderhavige bedrijfsvoorwaarden mede de navolgende of daarvoor in de plaats gekomen, in de     desbetreffende bedrijfstak algemeen gebruikelijke algemene standaardvoorwaarden en regelingen,     voor zover er van die voorwaarden niet met zoveel woorden in deze algemene bedrijfsvoorwaarden     wordt afgeweken, te weten:

(EXEPTIONEEL) Vervoer
a. op al onze werkzaamheden met betrekking tot exeptioneel transport waaronder wordt verstaan:      "het vervoer van zaken dat moet plaatsvinden met een ontheffing wegens overschrijding van de      normaal wettelijk toegestane afmetingen en/of gewichten of waarvoor begeleiding is voorgeschreven",      De Algemene Voorwaarden voor Exeptioneel Transport gedeponeerd ter griffie van de      arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;

b. op al onze werkzaamheden inzake internationaal vervoer het verdrag betreffende de Overeenkomst      tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg (CMR-verdrag);

c. op alle vervoerwerkzaamheden, hetzij binnenlands, hetzij grensoverschrijdend en dan als aanvulling     op het CMR-verdrag, de Algemene Vervoerscondities 2002, laatstelijk gewijzigde versie     gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;

Kranen/verticaal transport/hoogwerkers
d. op al onze werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van kranen, daaronder begrepen      horizontaal/verticaal transport, takelen, slepen of vervoeren en verhuur van kranen, de      leveringsvoorwaarden Verticaal tranport, zoals opgesteld door de Vereniging Verticaal Transport      gedeponeerd ter griffe van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;

Physical Distribution en opslag
e. op al onze werkzaamheden in het kader van Physical Distribution, waaronder onder andere dienst te     worden verstaan lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, voorraarbeheer, handling, assemblage,     orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereedmaken, facturering, informatie-uitwisseling en     beheer van zaken, de Physical Ditribution Voorwaarden, opgesteld door de PD groep/TLN     gedeponeerd ter griffe van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam.

Expeditie en douane
f. op alle expeditie- en douanewerkzaamheden, daaronder begrepen het doen verrichten van      luchtvrachtwerkzaamheden, douanewerkzaamheden en alle overige werkzaamheden, de      Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX), gedeponeerd ter griffie van de      arrondissementsrechtbanken te Rotterdam.

Overige activiteiten
g. Op al onze overige werkzaamheden, zoals doch niet beperkt tot contructiewerkzaamheden, het      vastzetten van ladingen op (container)schepen, het vastzetten en sjorren van ladingen in containers      etc., zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

3. Worden de in lid 2 van dit artikel bedoelde algemene voorwaarden herzien, dan zal alsdan de      herziene tekst gelden en wel vanaf de datum van deponering van deze herziene algemene      voorwaarden. Worden één of meer van de in lid 2 van dit artikel genoemde algemene voorwaarden      op de wijze als genoemd in atrikel 6:214 van het Burgelijk Wetboek vervangen door een      standaardregeling c.q. komt een standaardregeling daarvoor in de plaats, dan geld vanaf de datum      van afkondiging van deze regeling in de Nederlandse Staatscourant en desbetreffende      standaardregeling.

4. Overigens zijn wij steeds gerechtigd vooraf andere dan de in lid 2 van dit artikel vermelde algemene      voorwaarden op een bepaalde opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie van toepassing te      verklaren.

5. In geval er tussen opdrachtgever en ons oneindigheid onstaat over de vraag, welke in dit artikel      genoemde voorwaarden van toepassing zijn c.q zijn geweest, komt aan ons het recht toe te      beslissen, welke voorwaarden van toepassing zijn c.q. zijn geweest.


ARTIKEL 3: Volgorde uitvoering werk

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is of wordt overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd in een door ons te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van het aan ons ter beschikking staande apparaat en de graad van bezetting daarvan mede bepalend zijn voor het tijdstip van aanvang en voltooiing van de opdrachten. Wij zijn vrij in de wijze van uitvoering van de opdrachten, tenzij bepaaldelijk daaromtrent iets nader is overeengekomen.


ARTIKEL 4

1. Wij zijn gehouden instructies aan opdrachtgever te vragen, indien er zich onregelmatigheden tijdens      werkzaamheden voordoen, die de uitvoering van een en ander beletten, dan wel waardoor de      werkzaamheden niet meer conform de gegeven opdracht kunnen worden uitgevoerd.

2. De kosten, verband houdende met het aanvragen van instructies en de kosten van uitvoering van de      instructies, zullen door opdrachtgever aan ons worden vergoed.


ARTIKEL 5

1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en kosten - hoe ook genaamd en/of onstaan - anders dan ten      gevolge van opzet of grove schuld onzerzijds, indien opdrachtgever dan wel enige derde, al dan niet      tegen vergoeding:

   a.  gebruik maakt van ons materieel en/of personeel;

   b.  goederen stalt of parkeert op een van onze terreinen;

   c.  ons heeft verzocht bepaalde werkzaamheden, welke werkzaamheden geen onderdeel uitmaken         van eventuele reeds gesloten overeenkomsten, te verrichten en wij ter zake volgens instructies         gegeven door of vanwege opdrachtgever en/of die andere derde hebben gehandeld.


2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of kosten - hoe ook genaamd en/of ontstaan -, indien      deze schade en/of kosten voortvloeien muit diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet      zijn geschied, tenzij opdrachtgever aantoont, dat de schade is en/of kosten zijn ontstaan ten gevolge      van opzet dan wel met opzet gelijk te stellen grove fouten onzerzijds.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd en/of ontstaan, indien een      opdrachtgever of enige derden, een beladen vrachtauto of getrokken voertuig tijdelijk parkeert op      een van onze terreinen.

4. Wij bedingen alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke wij ter afwering van onze eigen      aansprakelijkheid jegens opdrachtgever dan wel enige derden kunnen inroepen, mede ten behoeve      van onze ondergeschikte en de niet-ondergeschikte voor wier gedragingen wij ingevolge de wet      aansprakelijk zouden zijn.

5.  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze wettelijke aansprakelijkheid ingevolge      dwingendrechtelijke bepaling.

6. Opdrachtgever vrijwaart ons te zake van aanspraken - hoe ook genaamd en/of ontstaan - van      derden.


ARTIKEL 6

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd/ontstaan in geval:

   a. aan opdrachtgever een bepaalde ruimte in een van de door onjs geëxploiteerde panden ter         beschikking is gesteld en/of

   b. opdrachtgever de vrije toegang tot deze bepaalde ruimte heeft en/of

   c. opdrachtgever in eigen beheer bepaalde handelingen in deze bepaalde ruimte verricht.

   Opdrachtgever zal ons ter zake vrijwaren tegen aanspraken van derden, hoe ook onstaan en/of    genaamd.


V E R Z E K E R I N G

ARTIKEL 7

1. Verzekering van welke aard dan ook wordt slechts voor rekening en risico van opdrachtgever en      uitsluitend na schriftelijke opdracht en schriftelijke acceptatie daarvan bezorgd. de opdracht tot      verzekering dient nauwkeurig de risico's te bevatten, waartegen verzekerd dient te worden, aangezien      de opdracht anders als niet gegeven, repectievelijk als niet aanvaard wordt beschouwd. Wij zijn      steeds gerechtigd een opdracht tot verzekering te weigeren.

2. Acceptatie of weigering van het aangeboden risico geschiedt door assuradeur of verzekeraar. wij      hebben daarin geen zeggenschap.


V E R V O E R

ARTIKEL 8

1. a. Indien laad- en loswerkzaamheden niet onder het vervoer zijn begrepen, zijn wij ter zake niet          aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart ons alsdan van afspraken van derden, hoe ook genaamd          en/of ontstaan.
    b. Indien de laad- en loswerkzaamheden onder het vervoer zijn begrepen is onze          aansprakelijkheid ten aanzien van deze werkzaamheden gelijk aan onze          vervoerdersaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 2 lid 2 sub b en c van deze voorwaarden.

2. a. Indien opdrachtgever container(s) of trailers met inhoud ten vervoer aanbiedt en deze container(s)         of trailers niet door ons zijn beladen, zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge         van de wijze van belading.
   b. Indien opdrachtgever goederen ten vervoer aanbiedt, die in een container of trailer zijn geladen en/of         gepallatiseerd en/of zodanig verpakt zijn, dat controle op stukstal en/of de inhoud niet mogelijk is, zijn wij niet gebonden aan het aantal en/of inhoud, zoals deze is opgegeven door opdrachtgever en/of is vermeld in de vrachtbrief.
   c. Indien bij belading door ons geen controle mogelijk is en/of door controle het vervoer aanmerkelijk zal worden vertraagd - een en ander te onzer beoordeling - zij wij niet gebonden aan het stukstal en/of de staat van de lading en/of inhoud, zoals opgegeven door opdrachtgever en/of is vermeld in de vrachtbrief.

3. opdrachtgever zal te allen tijde niet meer (doen) laden dan het wettelijk toegestane maximum ladingsgewicht van het desbetreffende voertuig. opdrachtgever vrijwaart ons ter zake van de gevolgen en/of schade ontstaan door overbelading, indien dit feit is veroorzaakt door of vanwege de handelwijze van opdrachtgever.


V E R G U N N I N G E N

ARTIKEL 9

De bepalingen in dit artikel zijn, naast hetgeen elders in deze algemene bedrijfsvoorwaarden is gesteld, van toepassing op alle transporten, waarvoor speciale toestemming of ontheffing van een of meer overheden is vereist.

   a. Vergunningen, dan wel ontheffingen, noodzakelijk om een speciaal transport te kunnen uitvoeren worden door ons - op verzoek van opdrachtgever - aangevraagt. Kosten, verband houdende met een dergelijke aanvraag c.q. vergunning, dan wel ontheffing komen voor rekening van opdrachtgever.

   b. Met betrekking tot speciale transporten zullen zij ons houden aan alle wettelijke regels en voorschriften, alsmede aan gegeven aanwijzingen van overheden of overheidsdienaren; extra kosten, welke hieruit voortvloeien, komen voor rekening van opdrachtgever,.

ARTIKEL 10: Plaatsen van objecten

1. De opdrachtgever zal ons schriftelijk inlichten over het gewicht van zware objecten en de maximaal toegestane vloerbelasting van het pand waarin een dergelijk object zal worden geplaats en/of verplaats alsmede de maximaal toegestane vloerbelasting van het traject waarover het object in een pand dient te worden verplaatst.

2. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de laad- en de losplaats van het object alsmede het traject waarover net object moet worden vervoerd is vrijgemaakt en voldoende ruimte biedt opdat het betreffende object zonder hinder intern kan worden vervoerd.

3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de daden en de nalatigheid van de personen van wie in verband met het plaatsen van de machine bedient.

4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de aanwezigheid en de staat van bevestigingspunten voor de bevestiging van hijswerktuigen, voor schade die ontstaat door de gebrekkigheid daarvan zijn wij niet aansprakelijk.

5. Wij zijn aansprakelijk voor de dader en nalatigheden van de personen van wie wij ons bedienen in het kader Van de werkzaamheden. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen en verzuimen van andere personen die zich ten tijde van het interne transport op de laad-of loslocatie of in het bedrijfspand bevinden indien daardoor schade aan de zaak of vertraging in de uitvoering ontstaat.

6. De schadevergoeding die verschuldigd zijn in verband met de schade die ontstaat bij het intern transport op een laad- of los plaats is beperkt tot de aansprakelijkheidslimieten van AVC 2002 bij binnenlands vervoer of het CMR/verdrag bij grensoverschrijdend vervoer.


D O U A N E

ARTIKEL 11

1. Afhandeling van door ons verzorgde douaneformaliteiten geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, Wij zijn slechts aansprakelijk voor kosten en schaden voortvloeiend uit een onjuíste afhandeling van douaneformaliteiten, indien opdrachtgever aantoont dat er sprake is van of grove schuld onzerzijds.

2. Opdrachtgever vrijwaart ons te allen tijde voor aanspraken van overheidswege ter zake van douanerechten, belastingen, accijnzen, enzovoorts op goederen, waarvan de douaneformaliteiten door ons in opdracht van opdrachtgever worden verzorgd, tenzij opdrachtgever aantoont, dat er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

3. Van toepassing zijn steeds de FENEX-condities, zoals vermeld in artikel 2 lid 1 sub f van deze voorwaarden.


H O O G W E R K E R S

ARTIKEL 12

1. Opdrachtgevers zorgen ervoor dat wij tijdig kunnen beschikken over;
a. de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en eventueel vereiste goedkeuringen zonodig in overleg met ons
b.Voldoende gelegenheid voor de aanvoer en de opstelling van ons materieel.

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven werkwijzen en voor de door hem of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

3. Als hulpmiddelen of materialen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of door hem zijn voorgeschreven gebreken mochten hebben, is opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

ARTIKEL 13

1. Wij zijn gehouden de werkzaamheden deugdelijk en naar de bepalingen van de gesloten overeenkomst uit te voeren.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd of ontstaan ten gevolge van de door ons uitgevoerde werkzaamheden met hoogwerkers tenzij opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld, In geval opdrachtgever opzet of grove schuld bewijst, zijn wij;
   a. nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade;
   b. voor directe schade slechts aansprakelijk tot een maximum bedrag gelijk aan €100.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.


O V E R I G E  A C T I V I T E I T E N  E N  A A N S P R A K E L I J K H E I D

ARTIKEL 15

1. Alle door ons uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, prijzen en dergelijke, die gelden op de datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst c.q. van de feitelijke prestaties. bij wijziging van een of meer van deze factoren, de prijzen zich automatisch dien overeenkomstig en zijn bindend - ook ten aanzien van nog lopende overeenkomsten - met dien verstande, dat - als de prijzen zich wijzigen, binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst - aan opdrachtgever het recht toekomt de overeenkomst te ontbinden, een en ander tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, Bij ontbinding is opdrachtgever verplicht het reeds gepresteerde te betalen.

ARTIKEL 16

1. Onze prijzen inzake vervoer omvatten uitsluitend de vrachtkosten van laad- naar losplaats(en), tenzij      anders is overeengekomen.
2. Onze prijzen omvatten in ieder geval niet;
     - in/uitklaringskosten;
     - B.T.W
     - heffingen;
     - maut,
     - invoerrechten;
     - voorschotprovisies;
     - ferrykosten;
     - kosten, verbonden aan het opmaker Van douane- of andere documenten;
     - dieselolietoeslagen; - toeslagen voor extra laad- en losadressen;
     - verzekeringen.

Deze kosten worden, indien zij afzonderlijk zijn gemaakt, in rekening gebracht aan opdrachtgever.

3. Onze prijzen zijn berekend op goed te bereiken respectievelijk te berijden plaatsen, blijkt tijdens de Levering van de opdracht, dat de bereikbaarheid niet goed is, dan hebben wij het recht de prijzen te verhogen met daardoor ontstane extra kosten.
4. Facturen worden geacht door onze opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien niet binnen acht dagen na factuurdatum ons een schriftelijk bezwaar heeft bereikt.


B E T A L I N G

ARTIKEL 17

1. Met uitsluiting van het bepaalde betreffende betaling in de in artikel 2 lid 2 vermelde voorwaarden, is op de betaling van de aan ons opgedragen werkzaamheden en door ons geleverde goederen c,q. verrichte diensten van toepassing het bepaalde in de leden 2 tot en met 7 van dit artikel.

2. De opdrachtgever is verplicht het door hem verschuldigde binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, Indien betaling niet binnen deze termijn is geschied, is de opdrachtgever verplicht naast de hoofdsom, de wettelijke (handels)rente te betalen.

3. De opdrachtgever is niet gerechtigd verrekening toe te passen ten aanzien van bedragen, welke wij krachtens enige met hem gesloten overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening brengen.

4. Wanneer wij bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever tot incasso langs gerechtelijke weg of andere weg overgaan, zullen alle door ons reeds gemaakte of nog te maken kosten, alsmede die welke daarmede verband houden, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten, zijnde 15% over de hoofdsom, ten laste van de opdrachtgever komen, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde,

5. Wij zijn gerechtigd goederen, gelden en documenten, laatste in de ruimste zin des woords jegens een leder die daarvan afgifte verlangt, terug te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of eigenaar tot alle opeisbare vorderingen zijn voldaan of we bij doorzending der goederen het verschuldigde bedrag onder rembours te ontvangen en te verrekenen.

6.    a.Alle goederen, documenten en gelden, welke wij uit welke hoofde en met welke bestemming ook, onder ons hebben of zullen krijgen, strekken ons tot vuistpand voor alle vorderingen, welke wij ten laste van de opdrachtgever of van de eigenaar hebben of mochten krijgen.

   b. Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het vuistpand op de bij de wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.

7.    a. Wij kunnen het vuistpand desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend te onzer beoordeling staande andere gelijkwaardige zekerheid.
   b. De opdrachtgever kan zich nimmer tegenover ons beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling.


R E S T B E P A L I N G

ARTIKEL 18

Indien een in deze algemene bedrijfsvoorwaarden opgenomen bepaling geacht word ongeldig of onafdwingbaar te zijn, zullen de resterende bepalingen worden opgevat alsof die ongeldige of onafdwingbare bepaling niet in deze algemene bedrijfsvoorwaarden is opgenomen; en een dergelijke ongeldige en onafdwingbare bepaling zal dan worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk de bedoeling van partijen ten tijde van het opnemen van de oorspronkelijke bepaling benadert.

ARTIKEL 19

Indien onderhavige algemene voorwaarden in meerdere talen zullen worden uitgegeven, zal in geval van interpretatieverschillen steeds de Nederlandse versie prevaleren boven anderstalige versies. Daarboven zullen de gedeponeerde teksten steeds prevaleren boven alle andere en anderstalige teksten.


T O E P A S S E L I J K G  R E C H T  E N  G E S C H I L L E N

ARTIKEL 20

1. In afwijking van hetgeen eventueel daaromtrent is bepaald in de in artikel 2 vermelde algemene voorwaarden, worden alle geschillen tussen ons en opdrachtgever bij uitsluiting berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Rotterdam.

2. Op alle rechtsbetrekkingen tusen ons en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.